ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශන නීතිඥවරුන් අගය කිරීම සඳහා නව පනතක්

නීතිඥ වෘත්තීයේ විශිෂ්ටත්වය ප්‍රදර්ශණය කොට ඇති උපදේශන නීතිඥවරුන් වශයෙන් වෘත්තියෙහි නිරත වන නීතිඥවරුන් විසින් සපයනු ලබන සේවාව පිළිගැනීමේ සහ අගය කිරීමේ අදහසින්, ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශන නීතිඥ බහුමානය ප්‍රදානය කිරීම සහ මෙම පනත සම්මත කර තිබේ.

නව පනත පහතින්:

http://documents.gov.lk/files/act/2023/11/26-2023_S.pdf

Conferring the Honour of Senior Instructing Attorneys-at-Law – http://documents.gov.lk/files/act/2023/11/26-2023_E.pdf

© 2023 Online Law Master. All rights reserved. | Handmade By Uvin