නව පනතක් | ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත

මුදල් නීති පනත ඉවත් කිරීම සහ අනුශාංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සදහා මෙම පනත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනත පහතින්:

http://documents.gov.lk/files/act/2023/9/16-2023_S.pdf

© 2023 Online Law Master. All rights reserved. | Handmade By Uvin