සහතික පිටපත් ලබාගැනීමට අදාල නීතිය සංශෝදනයට

සහතික පිටපත් ලබාගැනීමට අදාල නීතිය සංශෝදනය වේ. සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත පහතින්.

http://documents.gov.lk/files/act/2023/10/20-2023_S.pdf

© 2023 Online Law Master. All rights reserved. | Handmade By Uvin